سید موسی خادمی گفت : پیگیر افزایش تولید و کاهش قیمت ماسک برای توزیع در استان هستیم .

سید موسی خادمی گفت : پیگیر افزایش تولید و کاهش قیمت ماسک برای توزیع در استان هستیم .