شیوع بیماری کرونا، جدیدترین ضربه‌ای است که پایه‌های افتصاد و امنیت عربستان سعودی را به لرزه درآورده و رویا‌های محمد بن سلمان را به کابوس مبدل کرده است….

شیوع بیماری کرونا، جدیدترین ضربه‌ای است که پایه‌های افتصاد و امنیت عربستان سعودی را به لرزه درآورده و رویا‌های محمد بن سلمان را به کابوس مبدل کرده است.