وقوع طوفان مهیب موجب قطع برق ۶۲ هزار واحد مسکونی استرالیا شد.

وقوع طوفان مهیب موجب قطع برق ۶۲ هزار واحد مسکونی استرالیا شد.