طوفانی قدرتمند موسوم به طوفان «آیلا» باعث قطع برق حدود ۶۰ هزار مشترک در فنلاند شده است.

طوفانی قدرتمند موسوم به طوفان «آیلا» باعث قطع برق حدود ۶۰ هزار مشترک در فنلاند شده است.