صوفی درباره راهکار جدید رئیس‌جمهور برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها گفت: این یک تغییر موضع نسبت به گذشته محسوب می شود، علتش این است که روسیه بعد از حمله به اوکراین مشمول تحریم های سنگین شد و وجه اشتراکی با ما پیدا کرد. در واقع ما درباره تحریم ها یک رفیق که …

صوفی درباره راهکار جدید رئیس‌جمهور برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها گفت: این یک تغییر موضع نسبت به گذشته محسوب می شود، علتش این است که روسیه بعد از حمله به اوکراین مشمول تحریم های سنگین شد و وجه اشتراکی با ما پیدا کرد. در واقع ما درباره تحریم ها یک رفیق که داشتیم و حالا یک رفیق ما هم به همین وضع دچار شد.