اقتصادنیوز: رئیس سابق بانک مرکزی در توئیتی خطاب به رئیس جمهور نوشت که دلیل کاهش وزنی صادرات 4 ماهه اول را توضیح دهند.

اقتصادنیوز: رئیس سابق بانک مرکزی در توئیتی خطاب به رئیس جمهور نوشت که دلیل کاهش وزنی صادرات 4 ماهه اول را توضیح دهند.