کنایه سنگینی که یک دختربچه در مسابقه اعجوبه‌ها به خودروسازان زد را مشاهده کنید.

کنایه سنگینی که یک دختربچه در مسابقه اعجوبه‌ها به خودروسازان زد را مشاهده کنید.