اقتصادنیوز: طرح ملی دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی و شخصی سال هاست که به دغدغه متولیان این بخش بدل شده و بخش نامه و ابلاغیه های بسیاری برای به نتیجه ثمر رساندن این طرح مصوب شده است؛ مصوباتی که هیچ یک نتوانتسه نتیجه چندانی به همراه داشته باشد….

اقتصادنیوز: طرح ملی دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی و شخصی سال هاست که به دغدغه متولیان این بخش بدل شده و بخش نامه و ابلاغیه های بسیاری برای به نتیجه ثمر رساندن این طرح مصوب شده است؛ مصوباتی که هیچ یک نتوانتسه نتیجه چندانی به همراه داشته باشد.