نماینده مردم تهران در مجلس طرح محدودیت سنی وام ازدواج دولت را بی نتیجه دانست و بیان کرد: دولت باید به جای سخت‌تر کردن شرایط ازدواج و محدود کردن، سمت اقدام موثر برود….

نماینده مردم تهران در مجلس طرح محدودیت سنی وام ازدواج دولت را بی نتیجه دانست و بیان کرد: دولت باید به جای سخت‌تر کردن شرایط ازدواج و محدود کردن، سمت اقدام موثر برود.