سمیه محمودی گفت: با وجود تغییرهای اندک در اصلاحیه طرح شفافیت آراء نمایندگان، بعید می دانم کلیاتش رأی موافق بیاورد.

سمیه محمودی گفت: با وجود تغییرهای اندک در اصلاحیه طرح شفافیت آراء نمایندگان، بعید می دانم کلیاتش رأی موافق بیاورد.