طرح سه فوریتی تعطیلی کشور برای مقابله با کرونا از دستورکار مجلس شورای اسلامی خارج شد.

طرح سه فوریتی تعطیلی کشور برای مقابله با کرونا از دستورکار مجلس شورای اسلامی خارج شد.