طرح ترافیک در سال نو با شرایط جدید اجرا خواهد شد.

طرح ترافیک در سال نو با شرایط جدید اجرا خواهد شد.