شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) در طرح توسعه‌ای خود به دنبال تولید یک میلیون تن کاتد است که تا شش الی هفت سال آینده محقق شود.

شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) در طرح توسعه‌ای خود به دنبال تولید یک میلیون تن کاتد است که تا شش الی هفت سال آینده محقق شود.