طرح «الزام دولت به پاسخگویی نمایندگان» به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

طرح «الزام دولت به پاسخگویی نمایندگان» به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.