محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد که شامل طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران است….

محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد که شامل طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران است.