با توجه به شرایط حال حاضر و اشتغال خانم ها در داخل و خارج از منزل ، شاید بانوان عزیز تصمیم بر این داشته باشند ، کمی از کارهای متفرقه در خانه کم کنند و به کارهای مهم تر بپردازند ….

با توجه به شرایط حال حاضر و اشتغال خانم ها در داخل و خارج از منزل ، شاید بانوان عزیز تصمیم بر این داشته باشند ، کمی از کارهای متفرقه در خانه کم کنند و به کارهای مهم تر بپردازند .