هر اشپزخانه صنعتی از سه بخش اصلی آماده سازی و نگهداری مواد اولیه، طبخ و نگهداری غذا، شستشو و نظافت تقسیم بندی می شود.

هر اشپزخانه صنعتی از سه بخش اصلی آماده سازی و نگهداری مواد اولیه، طبخ و نگهداری غذا، شستشو و نظافت تقسیم بندی می شود.