طالبان از آزادی ۷۳ زندانی دولت افغانستان خبر داد.

طالبان از آزادی ۷۳ زندانی دولت افغانستان خبر داد.