طالبان اعلام کرده است که با زور وارد پنجشیر نمی شود.

طالبان اعلام کرده است که با زور وارد پنجشیر نمی شود.