وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت: پیشرفت ایران پیشرفت افغانستان است، ما همه مسلمانیم، دشمن می‌خواهد ما را به سنی و شیعه تقسیم کند و بین ما جنگ ایجاد کند.

وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت: پیشرفت ایران پیشرفت افغانستان است، ما همه مسلمانیم، دشمن می‌خواهد ما را به سنی و شیعه تقسیم کند و بین ما جنگ ایجاد کند.