روزنامه نیویورک تایمز نوشت مشاور جدید گروه طالبان در دانشگاه کابل اعلام کرد که ورود بانوان به دانشگاه چه استاد چه دانشجو تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

روزنامه نیویورک تایمز نوشت مشاور جدید گروه طالبان در دانشگاه کابل اعلام کرد که ورود بانوان به دانشگاه چه استاد چه دانشجو تا اطلاع ثانوی ممنوع است.