سرپرست وزارت دفاع ملی دولت سرپرست افغانستان گفت: دولت طالبان راه تفاهم را برای مخالفان باز گذاشته اما به آنها اجازه نمی دهند دست به اقدام نظامی بزنند….

سرپرست وزارت دفاع ملی دولت سرپرست افغانستان گفت: دولت طالبان راه تفاهم را برای مخالفان باز گذاشته اما به آنها اجازه نمی دهند دست به اقدام نظامی بزنند.