سرپرست وزارت آموزش دولت موقت طالبان با بیان اینکه شریعت اسلام مخالف تحصیل زنان و دختران نیست تاکید کرد که آنان نیز برنامه‌ و اراده‌ای برای مخالفت با این موضوع ندارند.

سرپرست وزارت آموزش دولت موقت طالبان با بیان اینکه شریعت اسلام مخالف تحصیل زنان و دختران نیست تاکید کرد که آنان نیز برنامه‌ و اراده‌ای برای مخالفت با این موضوع ندارند.