«محمد اکبر آقا» فرمانده میدانی طالبان و رهبر شورای عالی نجات افغانستان یکشنبه شب به وقت تهران به خبرگزاری «تاس» گفت که طالبان تمایل به ایجاد روابط با روسیه، ایران و پاکستان دارد.

«محمد اکبر آقا» فرمانده میدانی طالبان و رهبر شورای عالی نجات افغانستان یکشنبه شب به وقت تهران به خبرگزاری «تاس» گفت که طالبان تمایل به ایجاد روابط با روسیه، ایران و پاکستان دارد.