سخنگوی طالبان گفت: با خاتمه جنگ در افغانستان، دیگر بهانه ای برای به تعویق انداختن تشکیل دولت وجود ندارد و اکنون زمان بازسازی کشور است.

سخنگوی طالبان گفت: با خاتمه جنگ در افغانستان، دیگر بهانه ای برای به تعویق انداختن تشکیل دولت وجود ندارد و اکنون زمان بازسازی کشور است.