رهبر طالبان خواستار برقراری رابطه با کشورهای جهان شد.

رهبر طالبان خواستار برقراری رابطه با کشورهای جهان شد.