طالبان از سازمان ملل خواست کرسی عضویت افغانستان در این سازمان ملل را به "امارت اسلامی" جدید این گروه واگذار کند.

طالبان از سازمان ملل خواست کرسی عضویت افغانستان در این سازمان ملل را به "امارت اسلامی" جدید این گروه واگذار کند.