گروه طالبان نیروهای ویژه افغان که با آمریکا همکاری کرده اند را تهدید کرده است.

گروه طالبان نیروهای ویژه افغان که با آمریکا همکاری کرده اند را تهدید کرده است.