وزارت امر به معروف اعلام کرد اگر زنی حجاب را رعایت نکند بار نخست به او توصیه و تنبیه می شود و بار دوم او را احضار خواهند کرد و بار سوم به مدت ۳ روز زندانی و بار چهارم به دادگاه احضار خواهد شد.

وزارت امر به معروف اعلام کرد اگر زنی حجاب را رعایت نکند بار نخست به او توصیه و تنبیه می شود و بار دوم او را احضار خواهند کرد و بار سوم به مدت ۳ روز زندانی و بار چهارم به دادگاه احضار خواهد شد.