سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: ایران صادرات بنزین و گازوئیل را به افغانستان از سر گرفت.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: ایران صادرات بنزین و گازوئیل را به افغانستان از سر گرفت.