گروه طالبان چند روز بعد از تخریب مقبره احمد شاه مسعود اقدام به ترمیم آن کرد.

گروه طالبان چند روز بعد از تخریب مقبره احمد شاه مسعود اقدام به ترمیم آن کرد.