ضعف ایمنی موجود در خودروها و بی‌دقتی شهروندان، دو عاملی است که موجب سرقت خودروها می‌شود.

ضعف ایمنی موجود در خودروها و بی‌دقتی شهروندان، دو عاملی است که موجب سرقت خودروها می‌شود.