استاندار اردبیل تقویت مهاجرت معکوس روستاییان و اشتغال‌زایی پایدار روستایی را نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم در زمینه آب شرب، گاز، فناوری اطلاعات، تأمین مسکن محرومان، راه، خدمات بهداشتی و… و همچنین توانمندسازی دهیاران عنوان کرد….

استاندار اردبیل تقویت مهاجرت معکوس روستاییان و اشتغال‌زایی پایدار روستایی را نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم در زمینه آب شرب، گاز، فناوری اطلاعات، تأمین مسکن محرومان، راه، خدمات بهداشتی و... و همچنین توانمندسازی دهیاران عنوان کرد.