استاندار مرکزی گفت: اتصال صنعت و فرهنگ در استان مرکزی ضرورت دارد و نیازمند طراحی علمی و دقیق است و ما هر هزینه و حمایتی در این راستا لازم باشد انجام می‌دهیم….

استاندار مرکزی گفت: اتصال صنعت و فرهنگ در استان مرکزی ضرورت دارد و نیازمند طراحی علمی و دقیق است و ما هر هزینه و حمایتی در این راستا لازم باشد انجام می‌دهیم.