تهران- ایرنا- هویت و سیاست‌گذاری در ایران یکی از ملزومات اساسی مدیریت و برنامه‌ریزی است و ضرورت‌ها و اهدافی دارد که برگزاری همایش‌ها و جلسات هم‌اندیشی می‌تواند پاسخی به چنین ضرورت‌هایی باشد….

تهران- ایرنا- هویت و سیاست‌گذاری در ایران یکی از ملزومات اساسی مدیریت و برنامه‌ریزی است و ضرورت‌ها و اهدافی دارد که برگزاری همایش‌ها و جلسات هم‌اندیشی می‌تواند پاسخی به چنین ضرورت‌هایی باشد.