عزت الله ضرغامی گفت: امروز ما به دنبال پاسخ های ساختاری و کلیشه‌ای به جدی ترین مسایل کشور هستیم که شاید کار امروز ما را راه بیاندازد اما مردم دیگر از ما نمی پذیرند این کارهای کلیشه‌ای را انجام دهیم….

عزت الله ضرغامی گفت: امروز ما به دنبال پاسخ های ساختاری و کلیشه‌ای به جدی ترین مسایل کشور هستیم که شاید کار امروز ما را راه بیاندازد اما مردم دیگر از ما نمی پذیرند این کارهای کلیشه‌ای را انجام دهیم.