وزارت اطلاعات از انهدام ۷۸ باندقاچاق اسلحه و مهمات خبر داد.

وزارت اطلاعات از انهدام ۷۸ باندقاچاق اسلحه و مهمات خبر داد.