معاملات بورس استانبول برای نخستین بار از سال ۱۹۹۹ متوقف شد.

معاملات بورس استانبول برای نخستین بار از سال ۱۹۹۹ متوقف شد.