تحریم انتخابات از سوی محمود احمدی‌نژاد به سبد رأی سیدابراهیم رئیسی آسیب زد.

تحریم انتخابات از سوی محمود احمدی‌نژاد به سبد رأی سیدابراهیم رئیسی آسیب زد.