غلامحسین محمدی در رابطه با وضعیت ضدعفونی معابر توضیحاتی ارائه کرد.

غلامحسین محمدی در رابطه با وضعیت ضدعفونی معابر توضیحاتی ارائه کرد.