کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: حضور مقامات اسرائیلی در مجامع و نشست‌های بین‌المللی برای آن است که به دنیا بگویند هنوز مقبولیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارند اما این مقبولیت در میان مقامات دولتی کشورهاست نه در بین مردم آنها….

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: حضور مقامات اسرائیلی در مجامع و نشست‌های بین‌المللی برای آن است که به دنیا بگویند هنوز مقبولیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارند اما این مقبولیت در میان مقامات دولتی کشورهاست نه در بین مردم آنها.