مدیرکل دفتر کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صنعت و دانشگاه از یکدیگر ناراضی هستند، گفت: صنعت و دانشگاه در واقع باید در یک محیط قرار بگیرند و باهم رشد کنند و نیازهای همدیگر را رفع کرده و به توسعه کشور کمک کنند….

مدیرکل دفتر کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صنعت و دانشگاه از یکدیگر ناراضی هستند، گفت: صنعت و دانشگاه در واقع باید در یک محیط قرار بگیرند و باهم رشد کنند و نیازهای همدیگر را رفع کرده و به توسعه کشور کمک کنند.