در تصفیه‌خانه هفتم تهران به دلیل آبی که وارد سد ماملو شده بود، با مشکلاتی مواجه شدیم اما اکنون هیچ نگرانی وجود ندارد و آب موجود قابل استحصال است…

در تصفیه‌خانه هفتم تهران به دلیل آبی که وارد سد ماملو شده بود، با مشکلاتی مواجه شدیم اما اکنون هیچ نگرانی وجود ندارد و آب موجود قابل استحصال است