اقدام دولت افغانستان در مورد آزاد نکردن ۶۰۰ عضو طالبان به اتهام ارتکاب جرایم، مذاکرات صلح بین افغانستانی را دچار چالش کرده است و تحلیلگران افغان معتقدند دولت باید ایجاد صلح در کشور را در اولویت قرار دهد….

اقدام دولت افغانستان در مورد آزاد نکردن ۶۰۰ عضو طالبان به اتهام ارتکاب جرایم، مذاکرات صلح بین افغانستانی را دچار چالش کرده است و تحلیلگران افغان معتقدند دولت باید ایجاد صلح در کشور را در اولویت قرار دهد.