طرح حذف یارانه 4200 تومانی و پرداخت یارانه نقدی همچنان بحث مهم روزنامه هاست.

طرح حذف یارانه 4200 تومانی و پرداخت یارانه نقدی همچنان بحث مهم روزنامه هاست.