علی پاکدامن در دومین مسابقه خود موفق شد حریف آلمانی را شکست دهد.

علی پاکدامن در دومین مسابقه خود موفق شد حریف آلمانی را شکست دهد.