سرعت رشد سکه امامی بیشتر شده است. سکه امامی که شنبه شب وارد کانال 12 میلیون تومانی شده بود، دیشب در بازار پشت خطی توانست تا بالای محدوده 12 میلیون و 200 هزار تومان صعود کند.

سرعت رشد سکه امامی بیشتر شده است. سکه امامی که شنبه شب وارد کانال 12 میلیون تومانی شده بود، دیشب در بازار پشت خطی توانست تا بالای محدوده 12 میلیون و 200 هزار تومان صعود کند.