مدیرکل ثبت فارس از رشد ٩ درصدی صدور اسناد مالکیت کاداستری در نیمه نخست سال جاری در این استان خبر داد و گفت: نزدیک به ١١٢ هزار فقره سند مالکیت کاداستری طی ۶ ماهه اول سال جاری صادر شده است….

مدیرکل ثبت فارس از رشد ٩ درصدی صدور اسناد مالکیت کاداستری در نیمه نخست سال جاری در این استان خبر داد و گفت: نزدیک به ١١٢ هزار فقره سند مالکیت کاداستری طی ۶ ماهه اول سال جاری صادر شده است.