مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت از صدور مجوز واکسن پاستووک برای کودکان خبر داد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت از صدور مجوز واکسن پاستووک برای کودکان خبر داد.