دادستان نظامی‌ استان تهران گفت: رأی بدوی پرونده حادثه تروریستی رژه…

دادستان نظامی‌ استان تهران گفت: رأی بدوی پرونده حادثه تروریستی رژه…